logo

Coaching w sporcie

Co to jest coaching w sporcie?

W każdej dyscyplinie sportu stykają się ze sobą dwie sfery – to, co dzieje się w umyśle zawodnika, oraz to, co dzieje się wokół niego.” W. Timothy Gallwey

Fundamentem zastosowania coachingu w sporcie jest model stworzony przez Timothy Gallwey’a oparty na „grze wewnętrznej”, która toczy się w umyśle zawodnika. Zwycięstwo w rywalizacji sportowej uwarunkowane jest efektywnością „gry wewnętrznej”, do której kluczem jest umiejętność osiągania koncentracji w stanie relaksu. Celem takiej efektywności jest właściwe radzenie sobie ze strachem, nerwowością, rozkojarzeniem i brakiem wiary we własne możliwości. Zaniedbanie sfery mentalnej skutkuje niemożnością osiągnięcia wysokiego poziomu oraz satysfakcji płynącej z uprawianej dyscypliny sportowej. Priorytetem dla zawodnika pracującego mentalnie jest więc umiejętność koncentracji w stanie relaksu, zdolność zachowania pewności siebie i świadomość, że najważniejsze jest to, by nie starać się wygrać na siłę. Coaching w sporcie pomaga w utrzymaniu sportowego współzawodnictwa, które możliwe jest tylko wtedy, gdy umysł znajdujący się w harmonii z ciałem jest wyciszony. Celem coachingu w sporcie jest odkrycie i zbadanie potencjału, który ukryty jest w każdym sportowcu.

Mówiąc o coachingu w sporcie, możemy spotkać się z twierdzeniem, że coaching właśnie ze sportu się wywodzi i oznacza przekazywanie wiedzy w zakresie umiejętności trenowania i funkcjonowania określonej dyscypliny sportowej. Warto jednak odróżnić coaching na poziomie zachowań i umiejętności od coachingu skupiającego się na rozwoju mentalnym. Coaching mentalny w sporcie koncentruje się na wzmacnianiu tożsamości, wartości, budowaniu wspierających przekonań oraz realizacji marzeń, celów i wizji. Coaching w sporcie to coaching przez wielkie „C” wspierający osiągnięcia na wielu poziomach.

Coaching w sporcie pomaga sportowcom w osiąganiu najlepszych wyników i utrzymywaniu optymalnej formy, czego rezultatem jest realizowanie zamierzonych celów i wyników w danej dyscyplinie sportowej.

Coaching dla sportowców rozwija kompetencje sportowe poprzez pracę nad indywidualnymi celami coachee – sportowca lub trenera. Coach sportowy pomaga zawodnikowi dotrzeć do obszarów, które mentalnie blokują go w osiągnięciu sukcesu i pozwala znaleźć właściwą drogę. Coaching sportowy wspomaga sprawność mentalną sportowca i wpływa na trwałą zmianę, w efekcie której możliwe jest odnoszenie regularnych sukcesów.

Sprawność mentalna odgrywa niezmiernie ważną rolę na każdym poziomie zaawansowania, zarówno w sporcie amatorskim, jak i wyczynowym, a dobry coach sportu pomoże Ci w pełni wykorzystać Twój potencjał sportowy. Coaching sportowy pomaga znaleźć właściwą strefę mentalną pozwalającą osiągnąć szczytowe wyniki.

Coaching w sporcie to idealne uzupełnienie współpracy z trenerem czy dietetykiem. To doskonały sposób na odnalezienie własnej motywacji i siły wewnętrznej. Połączenie treningu fizycznego z treningiem mentalnym pozwala uzyskać najlepsze wyniki.

Czym różni się coaching w sporcie od psychologii sportu?

Coaching w sporcie oraz psychologia sportu mają ten sam cel, jednakże droga prowadząca do celu jest różna. Psychologia sportu opiera się na zastosowaniu badań i wiedzy psychologicznej w praktyce. Coaching sportowy jest dziedziną, w której analizuje się własne doświadczenia i osiągnięcia, wyciąga wnioski i ustala rozwiązania w zgodzie z wartościami i misją życiową coachee – klienta coachingu.

Do kogo kierowany jest coaching sportowy?

Coaching w sporcie jest doskonałym rozwiązaniem dla osób pragnących określić swoją drogę rozwoju sportowego i chcących zrealizować swoje sportowe cele.

Chcesz przezwyciężyć ograniczające przekonania i negatywne myślenie?
Chcesz zyskać większą koncentrację podczas zawodów?
Chcesz bardziej wierzyć w swój sukces?
Chcesz określić motywujące cele?
Chcesz zintegrować ciało i umysł?
Chcesz znaleźć drogę swojej kariery sportowej?
Chcesz zmaksymalizować efekty treningu?
Chcesz pokonywać słabości?
Chcesz trwale wprowadzić wspierające rozwiązania?
Chcesz zyskać lepszą motywację do treningów?

Jeżeli odnajdujesz siebie w jednym z powyższych pytań, coaching sportowy jest dla Ciebie.

Coaching jako mentalne wsparcie indywidualne

Jakie są role sportowca?
Co wpływa na osiągnięcia sportowe?
Jak wykorzystać swój potencjał?
Jak wygrać pojedynek toczony z samym sobą?

Jak każdy z nas, sportowiec wypełnia wiele ról życiowych. Jest przede wszystkim zawodnikiem, który większość czasu poświęca na treningi. Podobnie jednak jak w przypadku większości z nas, równie ważnym obszarem życia sportowca są jego relacje osobiste. Niejednokrotnie sport to jednocześnie praca. Każdy doświadczony sportowiec wie, że tylko praca w wieloobszarowa przynosi najlepsze rezultaty. Coaching jest sposobem na takie właśnie działania i może aktywować wiele sfer równocześnie – życie prywatne, rozwój biznesu i osiągnięcia sportowe.

Coaching jest procesem poznawania i uczenia się, co umożliwia osobie coachowanej (coachee) okrywanie, rozwijanie i efektywne wykorzystanie swojego potencjału w odnoszeniu sukcesów prywatnych i zawodowych. Coach, wykorzystując odpowiednie narzędzia i techniki, wspiera klienta w dokonywaniu zmian, będących wynikiem pracy coachee, zgodnie z kierunkiem i sposobem wybranym przez coachee.

Określenie celu przez zawodnika jest kluczem do satysfakcji, jaką daje sport i spełnienia w życiu. Coaching sportowy pomaga radzić sobie z presją wyniku na początku kariery, buduje samoocenę i pokazuje jak czerpać radość uprawiając sport, w zgodzie z własnymi wartościami. Coaching pomaga doceniać sukcesy i porażki oraz przygotowuje na rozstanie się ze sportem poprzez wyznaczenie celów zgodnych z misją życiową zawodnika. Coaching buduje silne fundamenty i pozwala czerpać satysfakcję z czasu i działań poświęcanych na dążenie do wybranego celu. Coaching wykształca umiejętność, do której dąży każdy sportowiec - umiejętność wygrywania z samym sobą.

Jak wygląda proces coachingu dla sportowców?

1. Bezpłatne spotkanie wprowadzające – 30-45 minut, na którym omawiane są zasady współpracy i szkicowane są cele.

2. Cykliczne sesje coachingu w sporcie, oparte na pracy nad realizacją celów określonych przez klienta.

3. Sesja podsumowująca, na której sprawdzamy efekty i zmianę z perspektywą na przyszłość.

Pakiety i ceny coachingu sportowego

 • Pakiet Silver

 • 1200 zł
 • sesja wprowadzająca - bezpłatna
 • 4 sesje coachingu sportowego dopasowane do Twoich potrzeb (45-60 minut)
 • sesja podsumowująca
 • Czas trwania: 2-3 miesięcy
 • Forma coachingu: F2F lub Skype
 • Pakiet Gold

 • 1600 zł
 • sesja wprowadzająca - bezpłatna
 • 6 sesji coachingu sportowego dopasowanych do Twoich potrzeb (45-60 minut)
 • sesja podsumowująca
 • czas trwania: 3-4 miesięcy
 • Forma coachingu: F2F lub Skype
 • Pakiet Platinum

 • 2000 zł
 • sesja wprowadzająca - bezpłatna
 • 8 sesji coachingu sportowego dopasowanych do Twoich potrzeb (45-60 minut)
 • sesja podsumowująca
 • Czas trwania: 4-5 miesięcy
 • Forma coachingu: F2F lub Skype

Co dały mi sesje coachingu sportowego?

opinie klientów

Coaching jako wsparcie w budowaniu drużyn i zespołów sportowych

Co wyróżnia dobrą drużynę sportową?
Co zrobić, aby zespół funkcjonował jeszcze lepiej?
Jak rozwijać współpracę zespołową?

Dobra drużyna sportowa to drużyna efektywna zadaniowo i relacyjnie. Coaching drużyn i zespołów sportowych ma na celu tworzenie trwałych, wysoce zmotywowanych i wydajnych zespołów. To interaktywny proces koncentrujący się na obszarach i celach istotnych dla całego zespołu. Coaching rozwija możliwości zespołu sportowego, koncentruje się na efektach, ale też prostuje relacje interpersonalne między poszczególnymi członkami zespołu oraz między zespołem i trenerem. Celem coachingu zespołowego jest przeprowadzenie drużyny sportowej z miejsca, w którym się obecnie znajduje do miejsca, w którym powinien się znajdować, aby skutecznie realizować zadania, osiągać wyniki i dawać nową jakość. Coaching zespołowy (tzw. team coaching) to praca z realnymi zagadnieniami, ważnymi dla zespołu, której celem jest poszerzenie świadomości zawodników i wykształcenie wybranych kompetencji. Co więcej, coaching pomaga pozbyć się negatywnych emocji, modeluje komunikację i wpływa na zrozumienie działania zespołu (np. powtarzające się wzorców zachowań, silne strony zespołu, wartości, radzenie sobie z trudnościami) przez jego poszczególnych członków. Coaching pomaga opracować rozwiązania w oparciu o już istniejące doświadczenia zespołu.

Przykładowe obszary do pracy z wykorzystaniem coachingu zespołowego:

 • poprawa komunikacji w zespole/drużynie poprzez zidentyfikowanie destrukcyjnych zachowań i wypracowanie metod pozwalających zespołowi na samodzielne radzenie sobie z nimi,
 • wypracowanie przez zespół konkretnego planu działania nastawionego na realizację wybranego celu zespołowego wraz z określeniem roli poszczególnych członków zespołu,
 • rzeczywista i otwarta interakcja członków zespołu, mająca na celu wspólne wypracowanie zasad działania w codziennym funkcjonowaniu, wspomagająca zdolność zespołu do konstruktywnych dyskusji wspierających osiąganie celów przez zespół,
 • wzmocnienie kompetencji i bardziej świadome ich wykorzystywanie, dzięki pracy w naturalnych warunkach i w czasie rzeczywistym, wykorzystując efekt synergii poszczególnych członków zespołu.

Coaching zespołów, w ramach którego zespół przebywa drogę z miejsca, w którym się znajduje do miejsca, będącego celem zespołu posiada określoną strukturę i strategię. To plan działania, który jest rozłożony w czasie. Najlepsze efekty team coachingu osiąga się w procesie zawierającym kilka spotkań – wtedy wypracowywane i wdrażane są trwałe zmiany i nawyki.
Coaching zespołów w pracy z zawodnikami może być realizowany w okresie ich przygotowania do startów czy zawodów oraz w okresie startowym. Praca coacha na etapie przygotowawczym obejmować może takie zagadnienia jak integracja zawodników, określenie wspólnych celów zespołu, komunikacja, a przede wszystkim budowanie motywacji i ugruntowanie realizowanych działań. Coach wspiera trenera, pracuje z całą drużyną oraz indywidualnie z każdym zawodnikiem. Sezon startów z kolei oznacza dla coacha pracę nad podtrzymaniem motywacji, pracę z emocjami (również tymi pojawiającymi się w obliczu porażek) oraz pomoc w radzeniu sobie z presją i oczekiwaniami otoczenia. Okres startów to również czerpanie z pracy coachingowej, która została wykonana na etapie przygotowań do zawodów.

Coaching jako wsparcie po zakończeniu kariery sportowej

Czymże jest prawdziwa gra?
Jest to gra, która raduje serce,
która sprawia radość.
To gra, w której będziesz zwycięzcą”
Maharaja w „Wewnętrzna gra: Tenis”.
T. Gallwey

Co powinno być celem zawodnika?
Czym jest sukces sportowy?
Co daje sportowcom wsparcie coacha mentalnego?

Określenie celu przez zawodnika jest kluczem do satysfakcji, jaką daje sport i spełnienia w życiu. Jedną z ról coacha mentalnego wspierającego sportowców jest zadbanie, aby skutecznie sięgali oni po cele, które są w ich zasięgu w trakcie ich kariery sportowej i czuli się spełnieni po jej zakończeniu. Aby potrafili wykorzystać zdobyte doświadczenie, gdy zakończą już starty. Coaching sportowy pomaga radzić sobie z presją wyniku na początku kariery, buduje samoocenę i pokazuje jak czerpać radość uprawiając sport, w zgodzie z własnymi wartościami. Coaching pomaga doceniać sukcesy i porażki oraz przygotowuje na rozstanie się ze sportem poprzez wyznaczenie celów zgodnych z misją życiową zawodnika. Coaching buduje silne fundamenty i pozwala czerpać satysfakcję z czasu i działań poświęcanych na dążenie do wybranego celu. Coaching wykształca umiejętność, do której dąży każdy sportowiec - umiejętność wygrywania z samym sobą.