logo

Coaching zespołowy

Co wyróżnia dobry zespół?

Dobry zespół to zespół efektywny zadaniowo i relacyjnie. Coaching zespołów ma na celu tworzenie trwałych, wysoce zmotywowanych i wydajnych zespołów. To interaktywny proces koncentrujący się na obszarach i celach istotnych dla całego zespołu. Coaching rozwija możliwości zespołu, koncentruje się na efektach, ale też prostuje relacje interpersonalne między poszczególnymi członkami zespołu oraz między zespołem i liderem zespołu. Celem coachingu zespołowego jest przeprowadzenie zespołu z miejsca, w którym się obecnie znajduje do miejsca, w którym powinien się znajdować, aby skutecznie realizować zadania, osiągać wyniki i dawać nową jakość. Coaching zespołowy (tzw. team coaching) to praca z realnymi zagadnieniami, ważnymi dla zespołu, której celem jest poszerzenie świadomości członków zespołu i wykształcenie wybranych kompetencji. Co więcej, team coaching pomaga pozbyć się negatywnych emocji, modeluje komunikację i wpływa na zrozumienie działania zespołu (np. powtarzające się wzorce zachowań, silne strony zespołu, wartości, radzenie sobie z trudnościami) przez jego poszczególnych członków. Team coaching pomaga opracować rozwiązania w oparciu o już istniejące doświadczenia zespołu.

Co zrobić, aby zespół funkcjonował jeszcze lepiej?

Przykładowe obszary do pracy z wykorzystaniem coachingu zespołowego to:

  • poprawa komunikacji w zespole poprzez zidentyfikowanie destrukcyjnych zachowań i wypracowanie metod pozwalających zespołowi na samodzielne radzenie sobie z nimi,
  • wypracowanie przez zespół konkretnego planu działania nastawionego na realizację wybranego celu zespołowego wraz z określeniem roli poszczególnych członków zespołu,
  • rzeczywista i otwarta interakcja członków zespołu, mająca na celu wspólne wypracowanie zasad działania w codziennym funkcjonowaniu, wspomagająca zdolność zespołu do konstruktywnych dyskusji wspierających osiąganie celów przez zespół,
  • wzmocnienie kompetencji i bardziej świadome ich wykorzystywanie, dzięki pracy w naturalnych warunkach i w czasie rzeczywistym, wykorzystując efekt synergii poszczególnych członków zespołu.

Coaching zespołu, w ramach którego zespół przebywa drogę z miejsca, w którym się znajduje do miejsca, będącego celem zespołu posiada określoną strukturę i strategię. To plan działania, który jest rozłożony w czasie. Najlepsze efekty team coachingu osiąga się w procesie zawierającym kilka spotkań – wtedy wypracowywane i wdrażane są trwałe zmiany i nawyki.

W zależności od potrzeb organizacji, coaching zespołów obejmuje następujące etapy:

  • diagnozę stanu wyjściowego,
  • ustalenie celów,
  • przeprowadzenie zespołu od stanu wyjściowego do celu na więcej niż jednym spotkaniu.

Efektem coachingu zespołowego jest zwiększenie w uczestnikach poczucia wpływu i sprawczości. Oferowany przeze mnie proces jest nastawiony na generowanie rozwiązań i opracowanie strategii oraz planu działań do wdrożenia w oparciu o pracę z zasobami, przekonaniami, obawami i emocjami. Rozwiązanie ma charakter systemowy – zespół dostaje przestrzeń by budować swoją tożsamość i planował działania z uwzględnieniem kontekstu, celów i wartości organizacji.

Jako akredytowany coach ICF na poziomie ACC, certyfikowany team coach, facylitator oraz trener zarządzania, prowadzę coaching indywidualny i team coaching dla zespołów menedżerskich, sprzedażowych i projektowych stosując Kodeks Etyczny International Coach Federation.

Zrób pierwszy krok i umów się na spotkanie, aby sprawdzić czy proces coachingu zespołowego jest odpowiedzią na potrzeby Twojego zespołu i Twojej organizacji.