logo

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU GESING COACHING

 

I. Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego Gesing Coaching jest Agata Gesing, prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Cieszynie, ul. Bobrecka 27, NIP: 548-234-28-35, Regon: 240092269.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Postanowienia niniejszego regulaminu, w zakresie pkt. V pt.: „Zwroty i reklamacje”, mają zastosowanie tylko do zamawiających będących konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) k.c., a więc do osób dokonujących zakupu niezwiązanego bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

II. Dane kontaktowe

Telefon: +48 534 11 33 33, w dni robocze w godzinach od 10.00 do 14.00.

III. Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienie w Sklepie może złożyć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Zamawiający”).
 2. Zamówienia na oferowane produkty można składać w Sklepie za pośrednictwem strony www.gesingcoaching.pl W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Zamawiającego zostaje przesłana e-mailem wiadomość potwierdzająca, że zamówienie dotarło do Sklepu.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Gesing Coaching jest prawnie wiążącą umową sprzedaży pomiędzy Agata Gesing, prowadzącą działalność gospodarczą z siedzibą w Cieszynie, przy ul. Bobreckiej 27 a Zamawiającym.
 4. Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w godzinach 10.00-14.00.
 5. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone drogą elektroniczną przez Biuro Obsługi Klienta. W przypadku przedpłaty zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po potwierdzeniu zrealizowania płatności.
 6. Zamawiający wskazuje w formularzu zamówienia na:
  a) Zamawiany towar,
  b) Adres, na jaki ma być dostarczony zakupiony towar,
  c) Sposób dostawy,
  d) Sposób płatności,
  e) Adres e-mail lub numer telefonu do kontaktu.
 7. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
  a) w przypadku zakupu produktu i płatności przelewem (przedpłata) – 3 dni robocze od dnia potwierdzeniu zrealizowania płatności na rachunku bankowym Sklepu,
  b) w przypadku zakupu usługi i płatności przelewem (przedpłata) czas realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie z Zamawiającym.
 8. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Zamawiającego. Przewidywany czas dostawy – 2 dni robocze.
 9. Koszt dostawy pokrywa Zamawiający. Koszt dostawy zależy od wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy i płatności.
 10. Zamówiony towar wysyłany jest na teren Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 11. Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych i zawierają podatek VAT.
 12. Za obowiązujące uznaje się ceny z chwili złożenia zamówienia uwidocznione przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu.
 13. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 14. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
 15. W przypadku chwilowego braku towaru na magazynie bądź wyczerpania zapasu danego produktu, Zamawiający jest informowany o tym przez Biuro Obsługi Klienta drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu zasygnalizowania problemu i zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia.
 16. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia ze względu na brak danego artykułu, zamówienie może zostać anulowane w całości bądź jedynie w pozycji, która prowadzi do wydłużenia czasu dostawy.
 17. W celu potwierdzenia złożonego zamówienia Gesing Coaching może skontaktować się z Zamawiającym na podany przez Zamawiającego numer telefonu lub adres e-mail w przypadku wątpliwości i ewentualnych braków w asortymencie.
 18. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, które wynika z błędnie lub niedokładnie podanego przez Zamawiającego adresu dostawy.
 19. Do każdej wysyłki dołączony jest dowód zakupu: paragon fiskalny lub faktura VAT.

IV. Formy płatności

 1. Dokonując zakupu w Sklepie Zamawiający ma możliwość skorzystania z płatności przelewem bankowym na konto sklepu, e-przelewem lub kartą kredytową (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro).
 2. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność za zamówienie została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych.
 3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

V. Zwroty i reklamacje

 1. Zamawiający może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową drogą elektroniczną na adres: agata@gesingcoaching.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w Sklepie (kopia paragonu, faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.).
 3. Po potwierdzeniu przez Gesing Coaching przyjęcia informacji o zgłaszanej reklamacji, należy przesłać reklamowany towar na adres: Agata Gesing, ul. Bobrecka 27, 43-400 Cieszyn.
 4. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Zamawiającego i powiadomi go drogą elektroniczną o sposobie jej rozstrzygnięcia.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Zamawiającego Sklep naprawi lub wymieni Zamawiającemu reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Zamawiającego.
 7. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie (Odstąpienie od umowy zawartej na odległość) w nieprzekraczalnym terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania produktu. Zamawiający zwraca otrzymany towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 8. Zwracany produkt powinien być odesłany w stanie niezmienionym wraz z dowodem zakupu (paragonem lub fakturą VAT) na adres: Agata Gesing, ul. Bobrecka 27, 43-400 Cieszyn. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 9. Jeśli stan zwracanego towaru nie budzi zastrzeżeń pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.
 10. Uprawnienia wynikające z tytułu niezgodności towaru z umową nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Agata Gesing prowadząca działalność gospodarczą przy ul. Bobreckiej 27, 43-400 Cieszyn.
 2. Dane osobowe podane przez Zamawiającego na stronie www.gesingcoaching.pl są przetwarzane jedynie w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych Administratora, zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002r. poz. 926, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)
 3. Zamawiający może otrzymywać drogą elektroniczną materiały o charakterze marketingowym, jeśli wyrazi na to zgodę.
 4. Zamawiający może anulować zgodę na otrzymywanie materiałów za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny aczkolwiek niezbędny dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.
 6. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i adresowych oraz ich poprawiania.

VII. Wymagania techniczne i zastrzeżenia

 1. Do przeglądania i korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet. Przeglądanie i korzystanie ze Sklepu wymaga przeglądarki internetowej w odpowiedniej wersji.
 2. Sklep zakazuje publikowania na portalu Sklepu treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wulgarnych oraz treści naruszających dobra osobiste Sklepu, kontrahentów lub osób trzecich.

VIII. Zmiany Regulaminu

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu ze względu na:
  – zmiany wynikające z przepisów prawa lub praktyki stosowania prawa;
  – zmiany w sposobach dokonywania płatności;
  – zmiany w sposobach realizacji dostaw towarów i usług.
 2. Korzystający ze Sklepu zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.gesingcoaching.pl.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 7 dni od ich opublikowania w sposób opisany w pkt 2 powyżej.
 4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu (tj. według postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia).